River Demo Foto Punkt - diPhoto Online

Login

Regulamin

Regulamin - niniejszy regulamin
Wykonawca - STUDIO FM Elżbieta Deja z siedzibą w Gdyni, ul. Amona 40Ł, telefon 58 621 42 23, adres e-mail studio@fotomirus.pl.
Produkty - rzeczy wykonywane przez Wykonawcę, zazwyczaj z wykorzystaniem zdjęć dostarczonych przez Klienta, takie jak odbitki zdjęć, zdjęcia identyfikacyjne, zdjęcia albumowe, indeksy zdjęć, albumy ze zdjęciami, foroprezenty, płyty CD lub DVD z nagranymi zdjęciami lub innymi danymi.
Program - program komputerowy, udostępniany przez Wykonawcę, służący do przyjmowania Zleceń od Klientów
Klient - zamawiający u Wykonawcy wykonanie Produktów
Zlecenie - zamówienie wykonania Produktów przygotowane przez Klienta w Programie, składające się z plików zawierających zdjęcia Klienta oraz informacji określających sposób wykonania.
Dostarczyciel - dostarczający Produkty Klientowi

Postanowienia ogólne

Zlecenia przyjmowane i realizowane są na warunkach opisanych w Regulaminie.Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem Regulaminu.Wszelkie zmiany warunków przyjmowania i realizacji Zleceń wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Wykonawcą, przed złożeniem Zlecenia.

Prawa autorskie

Klient jest zobowiązany zadbać o to by Zlecenia przesyłane do Wykonawcy zawierały jedynie takie zdjęcia do których ma On prawa autorskie.Jeżeli wykonane przez Wykonawcę Zlecenie naruszy prawa autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do przejęcia na Siebie wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu ewntualnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.Kategorycznie zabronione jest składanie Zleceń zawierających zdjęcia o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Ceny

Ceny pokazywane w Programie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.Ceną wiążącą jest cena podana w Programie w chwili składania Zlecenia.Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych Produktów, w cenach przesyłek itd. oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych

Wpisując swoje dane osobowe w Programie i przesyłając Zlecenie do Wykonawcy Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych dla potrzeb realizacji Zlecenia. W szczególności jest to zgoda na kontaktowanie się Wykonawcy z Klientem, przesyłanie informacji o stanie realizacji Zlecenia oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientów, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub wynikające z umyślnych ingerencji osób trzecich.

Szczegółowe warunki realizacji Zleceń

Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży - paragony fiskalne i faktury VAT.W przypadku żadania faktury VAT klient jest zobowiązany podać NIP i wszystkie inne potrzebne informacje. Składając takie Zlecenie Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Warunki dostawy

Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta w sposób jaki wybrał On przy składaniu Zlecenia w Programie. Klient może odebrać Produkty bezpośrednio w kiosku, w jedym z punktów odbioru Wytwórcy lub Produkty mogą zostać dostarczone do Klienta przez pocztę lub firmę kurierską.Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów odbioru lub dostarczania Zleceń.Odbiór Produktów bezpośrednio w kiosku należącym do Wytwórcy jest możliwy tylko wtedy, gdy kiosk wyposażony jest w urządzenia konieczne do wykonania Produktów (drukarka zdjęciowa, napęd umożliwiający zapis danych na CD lub DVD itp.) i Klient wybierze dla swojego Zlecenia termin wykonania [nazwa terminu np. "Natychmiastowy"].Koszty dostarczania Produktów poprzez pocztę lub firmę kurierską ponosi Klient. Program podaje orientacyjne koszty dostarczenia dotyczące typowych przesyłek. W przypadku większych Zleceń Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia ich w kilku przesyłkach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem. Zwiększone na skutek tego koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.Produkty dostarczane są na adres podany przy składaniu Zlecenia.Nie wysyłamy zleceń poza terytorium Polski.W przypadku odbioru Produktów we wskazanym punkcie Wykonawcy Klient powinien być przygotowany na okazanie dowodu tożsamości, wydruku potwierdzenia złożenia Zlecenia lub co najmniej podanie jego numeru i daty.

Sposoby zapłaty

Klient może wybrać preferowany sposób zapłaty za Zlecenie w Programie.W ogólnym przypadku zapłaty za Produkty można dokonać gotówką w kiosku, przedpłaconą kartą czipową w kiosku, przelewem elektronicznym lub kartą kretytową poprzez serwis PAYU, u kasjera przy odbiorze Zlecenia w jedym z punktów Wytwórcy oraz przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera.Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów zapłaty za Zlecenia.Zapłata gotówką lub przedpłaconą kartą czipową w kiosku możliwa jest tylko wtedy, gdy kiosk wyposażony jest w urzadzenia do przyjmowania monet lub banknotów lub czytnik kart czipowych.Zapłata za Produkty przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera wiąże się z konieczniością doliczenia dopłaty "za pobranie". W programie pokazywana jest orientacyjna wartość tej dopłaty. W przypadku gdy rzeczywista wartość dopłaty za pobranie przekroczy wartość podaną przez program Wytwórca skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania akceptacji dla nowej wartości dopłaty.

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PAYU

Płatności za pośrednictwem Systemu PAYU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.Wytwórca w swoim Programie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PAYU za pośrednictwem Systemu PAYU. Przez Partnera Systemu PAYU rozumie się tu [Nazwa firmy]Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Programie Wytwórcy i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PAYU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu PAYU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu PAYU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PAYU.W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PAYU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PAYU, płatność może nie zostać zrealizowana.

Czas realizacji Zlecenia

Czas realizacji Zlecenia wynika z terminu wybranego przez Klienta w Programie podczas tworzenia Zlecenia.W Programie pokazywana jest informacja o szacowanym czasie realizacji Zlecenia. Czas realizacji jest czasem upływającym od rozpoczęcia procedury realizacji do chwili przekazania Produktów do odbioru. Nie obejmuje czasu potrzebnego na dostarczenie Produktów do klienta za pomocą np. przesyłki pocztowej.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez pocztę lub firmę kurierską;Przy zleceniach o wartości powyżej [wartość Zlecenia np "100zł"] i sposobie zapłaty poprzez płatność internetową za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment otrzymania potwierdzenia o dokonaniu przelewu.Przy wszystkich innych Zleceniach za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment przesłania Zlecenia do Wytwórcy.W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących Zlecenia lub okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego Zlecenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.Przez przekazanie Produktów do odbioru rozumie się wysłanie zamówionych Produktów pocztą, bądź dostarczenie ich do punktu w którym Klient odbierze je osobiście.

Przechowywanie Zleceń i Produktów

Wykonawca zastrzega sobie prawo do przechowywania Zleceń Klientów przez pewien czas po ich złożeniu i wykonaniu, głównie w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji.Zlecenia przechowywane są przez Wykonawcę przez 3 miesiące od daty ich złożenia. Po tym czasie wszystkie informacje o Zleceniu oraz pliki ze zdjęciami Klienta zawarte w Zleceniu zostaną skasowane.Produkty, które nie zostały odebrane przez Klienta lub których mimo usilnych starań nie udało się dostarczyć do Klienta będą przechowywame przez Wykonawcę przez 3 miesiące od daty złożenia Zlecenia. Po tym czasie nie podlegają obowiązkowi ich dalszego przechowywania.

Reklamacje

Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu Produktu Sprzedawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach Klienta było jak najbardziej naturalne. Nie może jednak gwarantować, że barwy te będą w 100% zgodne z barwami wyświetlanymi na ekranie komputera lub kiosku. W związku z tym reklamacje odwzorowania barw wynikające z gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.Wady wynikające ze złej jakości zdjęć w plikach dostarczonych w Zleceniu lub ich zbyt małej rozdzielczości nie podlegają reklamacji.W przypadku przesyłek pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.W momencie odbioru Produktów Klient powinien sprawdzić, czy ilość i rodzaj dostarczonych Produktów zgadza się z jego Zleceniem oraz czy zdjęcia nadrukowane na Produktach pochodzą z jego Zlecenia.W przypadku wykrycia rozbieżności powinien zostać sporządzony protokół rozbieżaności. Protokół ten powinien zostać podpisany przez Dostarczyciela i Klienta. Protokół powinien zostać sporządzony co najmniej w 2 kopiach; dla Klienta i dla Wykonawcy.W przypadku, gdy zdjęcia na Produktach nie pochodzą ze Zlecenia Klienta powinien On odmówić przyjęcia Produktów. Produkty takie powinny zostać zwrócone do Wykonawcy.W przypadku braku protokołu rozbieżności reklamacje dotyczące ilości i rodzaju dostarczonych Produktów nie będą uwzględniane.Reklamacje dotyczące innych rzeczy niż wymienione wcześniej mogą być zgłaszane najpóźniej 14 dni od daty odebrania Produktów przez Klienta.W przypadku zastrzeżeń do wykonanych Produktów Klient powinien przesłać lub dostarczyć do Wykonawcy dokładny opis zastrzeżeń, reklamowane produkty oraz dowód sprzedaży lub potwierdzenie złożenia zlecenia. Powinien też skontaktować się z Wykonawcą by sprawdzić czy Ten ma jeszcze źródłowe pliki ze zdjęciami ze Zlecenia Klienta. W razie ich braku powinien przesłać lub dostarczyc do Wykonawcy dodatkowo płytę CD lub DVD lub inny nośnik zawierający pliki ze zdjęciami użytymi do realizacji reklamowanego Zlecenia.Reklamowane Produkty Klient przesyła do Wykonawcy na własny koszt.W przypadku uzasadnionych reklamacji Wykonawca postara się dostarczyć Produkt pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci zapłaconą kwotę. Klient otrzyma również zwrot kosztów przesyłki reklamowanych Produktów. Dalsze roszczenia są wykluczone.W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient. W takim przypadku reklamowane Produkty zostaną odesłane do Klienta na jego koszt.

Odpowiedzialność

Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez rażące niedbalstwo.Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy.W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej usługi zastępczej na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta.Innych odszkodowań nie udzielamy.Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu.W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, Klient może odstąpić od udzielonego Wykonawcy wcześniej zlecenia dopiero po upływie ustalonego przez Klienta, a nie dotrzymanego przez Wykonawcę terminu dodatkowego. Termin ten jednak nie może być krótszy od minimalnego terminu odpowiadającego danej usłudze. Wszelkie inne roszczenia związane z opóźnieniem realizacji zlecenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. W przypadku wątpliwości Wykonawca zastrzega sobie prawo - poprzez kontakt z Klientem, do weryfikacji każdorazowo złożonego zlecenia - o ile uzna to za stosowne.Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

Odstąpienie od umowy

Zamówienia z formą odbioru osobistego są od razu po złożeniu przekazywane do realizacji. Nie mogą być anulowane.Zamówienia opłacane z góry mogą być anulowane tylko do momentu zapłacenia za nie.Z uwagi na fakt, że złożone przez klienta zamówienie jest ściśle związane z jego osobą, po przyjęciu zamówienia do realizacji nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez podania ważnej przyczyny.W przypadku dużej wartości zamówień, Laboratorium skontaktuje się z zamawiającym celem potwierdzenia zamówienia. Laboratorium przyłoży wszelkich starań aby utrzymać jak najwyższą jakość odbitek i oferowanych usług. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia i przyjęcie go przez laboratorium jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zlecającym a Laboratorium.

Przyjęcie i wysyłka zleceń

Warunkiem realizacji zlecenia jest prawidłowe rozliczenie poprzednich zleceń Użytkownika, zakończonych zapłatą za wykonane usługi. Użytkownik otrzyma list elektroniczny e-mail wysłany na adres podany przez państwa z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia a następnie ponownego e-maila z informacją wykonania zdjęć.Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, nie ponosimy odpowiedzialności.

© STUDIO FM Elżbieta Deja, ul. Amona 40Ł, 81-601 Gdynia, |